Pradžios puslapis


 • – narystės ar kitais pagrindais vienyti Lietuvoje dirbančius profesinės sveikatos specialistus ir kitus profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, jų rėmėjus ar fizinius asmenis norinčius aktyvia veikla prisidėti prie profesinės sveikatos gerinimo Lietuvoje;

 • – aiškinti ir padėti suprasti bei įgyvendinti dirbančiųjų profesinės sveikatos išsaugojimą ir jos gerinimą Lietuvoje užtikrinančias teisės aktų normas;

 • – dalyvauti rengiant Lietuvos profesinės sveikatos priežiūros koncepciją, įstatymų ir kitų teisės aktų dėl profesinės sveikatos gerinimo Lietuvoje projektus ar/ar inicijuoti bei teikti svarstymui jų pataisas;

 • – skleisti bendruomenėje sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimą ir darbingumą palaikančią informaciją;

 • – sudaryti sąlygas įstaigų, dirbančių profesinės sveikatos srityje, glaudesniam bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi jų potencialai.

 • – atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

 • – rengti tikslinius kvalifikacijos tobulinimo kursus, mokymus, paskaitas, seminarus ir konferencijas darbdaviams, darbo medicinos ar higienos specialistams bei asmenims, besidomintiems profesine sveikata, sveika gyvensena, sveikatos išsaugojimu, jos palaikymu ar gyvenimo kokybės gerinimu;

 • – teikti konsultacijas bei metodinę paramą sveikos ir saugios darbo aplinkos užtikrinimo, efektyvių ir novatoriškų rizikos veiksnių prevencijos priemonių taikymo darbo vietose, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo dirbantiesiems, optimalaus sveikatai darbo ir poilsio režimo organizavimo, klausimais;

 • – organizuoti sveikatingumo užsiėmimus, renginius, vykdyti mokslinius bei kitokius tyrimus bei programas ir įgyvendinti projektus, skirtus darbuotojų sveikatos gerinimui;
  organizuoti darbuotojams seminarus, įvairius praktinius kursus darbingumo gerinimo ir sveikatos palaikymo temomis;

 • – palaikyti ryšius su kitomis sveikatingumą darbe propaguojančiomis bei rizikos veiksnių prevenciją užtikrinančiomis organizacijomis, asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
  atstovauti narių interesams Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse profesinės sveikatos
  organizacijose;

 • – teikti asociacijos nariams metodinę pagalbą, rūpintis organizacijų narių kvalifikacijos tobulinimu;

 • – bendradarbiauti su mokslininkais ir skatinti mokslinius tyrimus profesinės sveikatos srityje;

 • – organizuoti dirbančiųjų sveikatingumo šventes, padėti įsisteigti įmonėse sveikatinimo klubus ir padėti organizuoti jų veiklą;

 • – ruošti metodinius leidinius ir rekomendacijas profesinės sveikatos priežiūros klausimais;

 • – teikti rekomendacijas darbuotojams ir darbdaviams darbuotojų sveikatos gerinimui bei siūlymus vyriausybinėms institucijoms teisės aktų tobulinimui.

 • – užsiimti profesinės sveikatos populiarinimu ir viešinimu žiniasklaidoje;

 • – dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių veiklai, rengimo procese;

 • – teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;

 • – kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Asociacijos narių tarpe;

 • – organizuoti, rengti parodas, mokslines ir praktines konferencijas, vykdyti seminarus, kitokius renginius vadovų, profesinės sveikatos specialistų bei kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;

 • – ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Asociacijos narių veiksmus įgyvendinant bendrus projektus;

 • – bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, visais Asociacijos narius dominančiais klausimais;

 • – veda mokymus pirmosios medicinos pagalbos teikimo ir higieninių įgūdžių ugdymo, atsižvelgiant į veikiančius rizikos veiksnius darbo vietoje;

 • – organizuoja darbuotojų sveikatos tikrinimus, atrenka kontingentą profilaktiniams sveikatos tikrinimams, vertina jų rezultatus ir teikia rekomendacijas darbdaviams;

 • – konsultuoja darbdavius profesinės sveikatos gerinimo ir profesinių ligų prevencijos klausimais;

 • – dalyvauti atliekant mokslinius, profesinių ligų paplitimo tyrimus ir analizuoja jų priežastis;

 • – analizuoti profesinių ligų atvejus, teikti informaciją apie rizikos veiksnius turėjusius įtakos profesinių ligų išsivystymui;

 • – konsultuoti darbuotojus sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir darbo ir poilsio režimo organizavimui bei asmens apsaugos priemonių parinkimo klausimais;

 • – organizuoti sveikos gyvensenos mokymus, rengti darbuotojų sveikatos stiprinimo (gerinimo, palaikymo, atstatymo) programas ir organizuoti jų įgyvendinimą;

 • – vesti mokymus, teikti konsultacijas dėl dirbančiųjų sveikatos stebėsenos, dėl sveikatą atspindinčių (parodančių, apibūdinančių) rodiklių parinkimo.

Comments are closed.